سعدی

خلوت خوش است و صحبتِ اصحاب خوشتر است

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی