سعدی

دیده را فایده آن است که دلبر بیند

ور نبیند چه بود فایده بینایی را

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی