سعدی

عاشقِ دیوانه‌ ی سر مست را
پندِ خردمند نیاید به کار