سعدی

عجب آن نیست که سر گشته بود طالب دوست
عجب آن است که من واصل و سرگردانم