سعدی

دوش آرزویِ خواب خوشم بود یک زمان

امشب نظر به رویِ تو از خواب خوشتر است