سعدی

هر که به جورِ رقیب ، یا به جفای حبیب
عهد فرامُش کند ، مدّعی بی وفاست