سعدی

هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده ام
جز بر دو رویِ یارِ موافق که بر هم است