سعدی

هزار قرعه به نامت زدیم و بازنگشتی
ندانم آیتِ رحمت به طالعِ که بر آید