سعدی

هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش
منِ بیکار گرفتارِ هوایِ دلِ خویش