سعدی

همه غم‌های جهان هیچ اثر می نکند
در من از بس که به دیدارِ عزیزت شادم