سعدی

هر نصیحت که کنی بشنوم ای یارِ عزیز
صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم