سعدی

هرگز حَسَد نبردم بر منصبی و مالی
الّا بر آنکه دارد با دلبری وصالی