سعدی

یارا، بهشت صحبتِ یارانِ همدم است
دیدارِ یارِ نامتناسب جهنم است