سعدی

یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم
زان دو لبِ شیرینت صد شور بر انگیزم