سعدی

شبهای بی توأم شب گور است در خیال

چون بی تو بامداد کنم روزِ محشر است