سعدی

فدایِ جانِ تو گر من تلف شوم چه شود ؟

برای عید بوَد گوسفند قربانی