سعدی

آدمی نیست مگر کالبدی بی جان است

آنکه گوید که مرا میل به دیدار تو نیست