سعدی

آن نَه مِی بود که دور از نظرت میخوردم

خون دل بود که از دیده به ساغر می‌ شد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی