سعدی

آنکه هلاکِ من همی خواهد و من سلامتش

هر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتش