سعدی

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

گر امیدِ وصل باشد همچنان دشوار نیست