سعدی

او می‌رود دامن کشان من زهرِ تنهایی چشان

دیگر مپرس ازمن نشان کز دل نشانم می‌رود