سعدی

اگر از کمندِ عشقت بروم کجا گریزم

که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان