سعدی

به سرو گفت کسی میوه‌ ای نمی آری

جواب داد که آزادگان تهی دست اند

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی