سعدی

بود امیدم که تو عهد به پایان بری

وعده نبودت درست عهد نبود استوار