سعدی

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ گریه خیزد روزِ وداع یاران