سعدی

پندم مده ای دوست که دیوانه‌ ی سرمست

هرگز به سخن عاقل و هشیار نباشد