سعدی

تیر بارانِ عشقِ خوبان را

دلِ شوریدگان سپر باشد