سعدی

ترکِ جانِ عزیز بتوان گفت

ترکِ یارِ عزیز نتوانیم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی