سعدی

جماعتی که نظر را حرام می گویند

نظر حرام بکردند و خونِ خلق حلال