سعدی

از غرقه‌ ی ما خبر ندارد

آسوده که بر کنار دریاست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی