سعدی

چندین که برشمردم از ماجرای عشقت

اندوهِ دل نگفتم، الا یک از هزاران