سعدی

حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری

به آبِ دیده‌ی خونین نبشته صورتِ حال