سعدی

حلقه بر در نتوانم زدن از دستِ رقیبان

این توانم که بیایم به محلّت به گدایی