سعدی

خواب در عهدِ تو در چشم من آید؟ هیهات

عاشقی کار سری نیست که بر بالین است