سعدی

خوب رویانِ جفا پیشه وفا نیز کنند

به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند