سعدی

خوش بوَد ناله‌ی دلسوختگان از سرِ درد

خاصه دردی که به امیّدِ دوای تو بوَد