سعدی

دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف

لیکن رفیق بر همه چیزی مقدّم است