سعدی

دور از تو در جهانِ فراخم مجال نیست

عالم به چشم تنگ‌دلان چشمِ سوزن است