سعدی

دیدارِ یار غایب، دانی چه ذوق دارد

ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد