سعدی

دلی از سنگ بباید به سرِ راهِ وداع

تا تحمّل کند آن روز که محمِل برود