سعدی

در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی

باز در خاطرم آمد که متاعی است حقیر

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی