سعدی

دانی از دولتِ وصلت چه طلب دارم؟ هیچ!

یادِ تو مصلحتِ خویش ببرد از یادم