سعدی

دلِ دردمندِ ما را که اسیرِ توست یارا

به وصال مرهمی نِه ، چو به انتظار خَستی