سید مهدی موسوی

ابرم که توی هر نفسی گریه می‌کنم
شمعم که روی کیک کسی گریه می‌کنم