سید مهدی موسوی

از سکوت ترسیدم ، در سقوط رقصیدم
نوش گفتی و دیدم ، سم در استکانم بود!