سید مهدی موسوی

بغلم کن یکی بشو با من
تا فراموش‌تر کنم خود را