سید مهدی موسوی

ببین! مرگ هم شانس می‌خواهد ای عشق
فقط خوردن جامی از سم مهم نیست