سید مهدی موسوی

تنهام مثل عکس پدر توی کیف پول
مانند اعتقاد به یک دینِ بی رسول