سید مهدی موسوی

تو غمگین و زیبا شبیه غروبی
تو هر کار با من کنی باز خوبی