سید مهدی موسوی

تو قفلی که دنیا زده بر گلویم
گله دارم اما نباید بگویم